UZLUKSIZ TA’LIM MAZMUNINI FAN TARMOQLARI BILAN UYG‘UNLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

(O‘QUV REJA, DASTUR VA O‘QUV ADABIYOTLARI TAHLILI ASOSIDA)

Tafsilot

Qisqacha

(O‘QUV REJA, DASTUR VA O‘QUV ADABIYOTLARI TAHLILI ASOSIDA)

Batafsil

Amaliy tatqiqot joriy etilishi bilan quyidagi ilmiy izlanishlar bajariladi: uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasining o‘rganilganlik holatini tadqiq qilish; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasining ilmiy munosabatlari, imkoniyatlari, tartiblar va zahiralarini aniqlash; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasining yosh davrlariga mosligi, harakatlari va asosiy atamalari, mazmuni, ijtimoiylashuvi, manfaatli tarkib toptirishini ko‘rsatib o‘tish; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasining amaliyotdagi talqini, ta’sir etuvchilari, o‘quvchi bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashga oid xorijiy ma’lumotlarni o‘rganish; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasining amaliy-tajriba ishlarni tahlil qilish; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasini asoslashda bajarilgan amaliy ishlar natijalarining ishonchliligini ta’minlash; uzluksiz ta’lim mazmunini fan tarmoqlari bilan uyg‘unlashtirish texnologiyasiga oid xulosalar, tavsiyalarning ilmiy va amaliy ahamiyatini ochib berish. Ilmiy tadqiqot yakunlari bo‘yicha tayyorlangan tahlillar, xulosalar, tavsiyalar va takliflar asosida, ilmiy maqolalar, tezislar, risolalar, uslubiy qo‘llanma, monografiya chop etiladi. Shuningdek, OAK ixtisoslashgan ilmiy Kengashda doktorlik dissertatsiyasi himoya qilinadi.

Mavzuga oid